Krízis Misszió

„Meddig ítéltek hamisan és emelitek a gonoszok személyét ? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki ! ”  (Zsoltár 82:2-4)

 

Bemutatkozás

Előzmények :
A Krízis Missziót az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház alapító lelkészeként kezdtem el 2011. év májusában.  Isten kegyelméből keresztyén családban születtem, 1954-ben Budapesten, mint a család legkisebb (hetedik) tagja, aki a Péter (és János) nevet kapta. Drága szüleim (édesapám Soós Sámuel és édesanyám Lesetár Julianna) Istennek odaszánt életükkel szolgálták az Urat mennybe költözésükig. Istenfélő és alázatos életük ma is példa számomra. Isten kegyelméből 1974-ben térhettem meg, és 1975-ben születtem újjá víztől és Szent Szellemtől.

Az Úr 1979-ben hívott el a pásztori szolgálatra Orosházán, ahol 1984-ig laktam családommal. Ekkor az Orosházi Üveggyárban dolgoztam, mint anyaggazdász. Az elmúlt 43 év során – 2,5 évet leszámítva – mind a mai napig polgári állás mellett, fizetés- és tiszteletdíj nélkül, az Úrnak szentelt áldozatként végeztem és végzem a lelkészi (pásztori) szolgálatot. Miután 1984-ben családommal visszaköltöztünk Budapestre, a lelkészi munkát az Evangéliumi  Budafoki Gyülekezetben folytattam 1986-ig. A Szolnoki Gyülekezet 1988-ban alakult, az akkori Hit Gyülekezete (HGy) szervezetén belül, amelynek 1987-től 1998-ig még én is tagja voltam.  Sajnálatos módon a HGy-ben már 1995-től kezdődően egyre jobban elmélyülő, hittől való szakadás miatt 1998. augusztus végén, – egy felmondó levélben – a Szolnoki Gyülekezet pásztori szolgálatáról lemondtam, és a HGy-i tagságomat is megszüntettem.  A Szolnoki Gyülekezet további helyzetét Istenre bíztam, és nem szakítottam el a gyülekezetet a Hit Gyülekezetétől, mint ahogy azt egyesek rosszindulatúan, vagy tudatlanul híresztelték. Viszont tény, hogy a HGy vezetője senkit nem jelölt ki, és nem is küldött ki helyettem Szolnokra, az akkor kb. 400 fős gyülekezet vezetői felelősségét átvenni helyettem.  Kb. 2 hét várakozást követően, távollétemben a Szolnoki Gyülekezet teljes tagsági gyűlése 95% szavazat többséggel úgy határozott, hogy – továbbra is elfogadva az addigi (10 éves) szolgálattal megalapozott szellemi legitimációmat, – vissza hív engem a pásztori szolgálatba, függetlenül attól, hogy akkor már nem voltam a HGy tagja. Ezzel maga a gyülekezet – élve az önrendelkezési jogával – tőlem függetlenül döntött úgy, hogy elhagyva a HGy intézményi keretét, önálló gyülekezetként éli tovább a hitéletét. Mivel az Isten előtt a gyülekezetért hordozott felelősség továbbra is terhelte a szívemet, ezért a vissza hívás felkérését elfogadtam, és folytattam a lelkészi szolgálatot Szolnokon, polgári állás mellett, Budapestről hetente leutazva családommal. Mivel az 1990. évi IV. törvény alapján lehetőség volt – a HGy-től független – mégis törvényesen bejegyzett egyházként működni, ezért 1998. november 3.-tól a gyülekezet hivatalosan és folytatólagosan, Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet néven működött tovább, mint önálló egyházszervezet. A gyülekezet több faluban is missziót folytatott, és több gyülekezetet is plántált Szolnok 50-60 km-es körzetében, (Jászladány, Öcsöd, Csépa, Jászkarajenő, Nagykörű, Abony, Szajol, Törökszentmiklós.) Gyülekezetünk személyválogatás nélkül szolgált mindenki felé, így Isten kegyelméből a roma lakosság közül is sokan megtértek az Úrhoz. Soha nem választottuk szét a gyülekezeti alkalmakat nemzetiségi alapon.

A Hit Krízise :
Az 2012. január 1.-től hatályos (azóta többször módosított, 2011. évi CCVI. törvény) új Egyházi törvény (Ehtv.), több mint 200 – hozzánk hasonló – kisegyház (gyülekezet) jogi státuszát szüntette meg, közte az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet törvényes létezését is felszámolta. A kényszer végelszámolás (megszüntetés) jogi eljárása még évekig folyt, és le is zárult. Hitelvi okokból a Szolnoki Gyülekezet nem alakult át Vallási Egyesületté. Sajnos a többi, az új Ehtv. által megszüntetett gyülekezet ezt megtette. Akkoriban, 2012. és 2013. évben az Úr súlyos felelősséget terhelt rám, hogy figyelmeztessem a gyülekezetek és egyházak vezetőit az új Ehtv.-ben elrejtett bálványimádás csapdájára. (Figyelmezetések: itt, itt, itt, ITT és ITT tekinthetők meg !) Ugyanis az új Ehtv. megköveteli a vallási egyesületektől azt amit a „Bevett” jogi státuszú egyházaktól is megkövetel: hogy fogadják el az Alaptörvény Nemzeti Hitvallását, ami egy pogány-, bálványimádó hitvallás. Amely egyház ezt elfogadja, annak a saját, Keresztény Hitvallása kiegészül a Nemzeti Hitvallással. Ezzel pedig megrontja a Tízparancsolat II. parancsolatát, ami egyfelől hűtlenség az Úr iránt, egyben szellemi paráznaság (bálványimádás), más szóval hitehagyás, elszakadás a hittől. Ezek a legsúlyosabb bűnök, amitől az Ige óvja Isten népét! Jézus ezért mondja a Luk.18:8. versben, hogy: „Az embernek Fia mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön ?” 

A Hitvédelem kezdete :
A figyelmeztető felhívást közzétettem az interneten, de e-mailen is eljutattam több száz vezetőhöz, és a 2013. januárban rendezett 21 napos „Böjt- és Ima” konferencián ( ITT ), a nyilvánosság előtt is felhívtam rá a figyelmet, de minden figyelmeztetés elutasításra került. A protestáns gyülekezetek, a jogi- és anyagi előnyökért mégis elfogadták az új törvény által megkövetelt „Vallási Egyesület” jogi státuszt. Mindezek miatt a vezetők (a legtöbbjükkel jó személyes kapcsolatom is volt) szép csendben, észrevétlenül, teljesen elhatárolódtak tőlem. Kirekesztőleg elutasítottak. Viszont az Úr egyre erőteljesebben feltárta számomra a „Hitvédelem” üdvösségre is kiható, rendkívüli fontosságát! Jézus visszajövetele miatt elengedhetetlen a hit védelme, mert a hittől (akár észrevétlenül) elszakadt hívőket az Úr nem tudja elvinni, mert nem talál hűséges hitet, vagyis nem talál hűségeseket, mert a hitehagyás az valójában hűtlenség! Ha egy menyasszony hűtlen lesz a vőlegényéhez, akkor a vőlegény felbontja a jegyességet. A gyülekezet hitehagyása nagyon veszélyes következményekkel jár! Éppen ezért hiszem, hogy óriási szerepe és jelentősége van annak, hogy a HIT védelmét (a hitvédelmet) komolyan vegyük!

Házi Gyülekezetté alakulás :
A Szolnoki Gyülekezetben sem értette meg mindenki az új Ehtv. miatti csapda helyzetet. Emellett a gyülekezet jogi kényszer végelszámolása idején keletkező bizonytalanság okán is, a tagság többsége a látható biztonságot fontosabbnak tartva, inkább a vallási egyesületként működő gyülekezetekbe vándorolt, sokan pedig hamis tanítások fogságába estek, egyesek visszamentek a világba. Ekkor (2013-ban) imában kérdeztem az Urat, hogy mi az Ő terve a megfogyatkozott gyülekezettel ? Hamarosan hallhatóan kaptam választ: „Menj a szőlőtő mintájú gyülekezet irányába!” Ekkor megértettem, hogy az Úr a Pünkösd napján alakult gyülekezet (Apcs.2:42, 46, és Ján.ev. 15:1-8,) mintájáról beszél, hogy minden hívő az Úr Jézus Krisztus tanítványává váljon, ne csak hívő legyen, és a házankénti gyülekezeti modell felé kell lépnünk. Ezt követően a tanítvánnyá válás Igei feltételeire és fontosságára kellett tennem a hangsúlyt, ami a „szőlőtő mintájú gyülekezet”  (házi gyülekezet) működésének előfeltétele. „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki énbennem marad, csak az teremhet gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek! Aki nem marad énbennem, azt lemetszik, összegyűjtik, tűzre vetik és megégnek! Ti sem teremhettek gyümölcsöt, csak ha énbennem maradtok !” (Ján.ev.15:1-8,)  Amíg a hívők nem válnak Jézus tanítványává, addig nem tudnak benne maradni sem. A házi gyülekezet működésének pedig ez a legfontosabb feltétele. Az Úr munkája folytán néhány év múlva pedig Szolnokon és térségében, és az ország több pontján is elkezdtek létrejönni kis házi gyülekezetek.

A Jótékonysági és a Missziós tevékenység :
A fenti előzmények gyülekezeti- és személyes hátteréből indult el 2011. évben a Krízis Missziós szolgálat, majd ehhez kapcsolódott a mély-szegénységben élők karitatív segítése és jótékonysági szolgálata. Isten kegyelméből kalcsolatba kerültünk és együtt működünk egy németországi segélyszervezettel, ahonnan időnként élelmiszer és ruha adományok érkeznek a szegények támogatása céljából. A karitatív tevékenységhez szükséges raktár bérlés- és nemzetközi szállítási dokumentációk és költségek jogszerű kezeléséhez elengedhetetlenül szükség van akár egyházi-, vagy civil szervezet jogi működtetésére is. Mivel a gyülekezet jogi státuszát az új Ehtv. kieröltetésével a kormány megszüntette, a karitatív tevékenység további jogszerű működésének biztosítása érdekében 2016. évben megalapításra került a Krízis Jótékonysági Alapítvány, melynek működése a fent említett két fő tevékenységre épül : 1.) Missziós tevékenység, 2.) Jótékonysági (karitatív) tevékenység. A Missziós szolgálat jelenti a Krisztus Evangéliumának hirdetését és képviseletét a személyesen, vagy interneten elérhető személyek, családok felé. A Jótékonysági (karitatív) szolgálat pedig a személyesen elérhető szegény- és mély-szegénységben élő személyek és családok felé irányul. A jótékonyság keretében, 2015. évtől folyamatosan a mai napig, ingyenesen nyújtottunk jogi segítséget 8 család 17 peres ügyében is, beleértve a folyamatos jogi levelezéseket, bírósági perekben a keresetlevelek-, hiánypótlások-, fellebbezések megírását. Döntő többségében devizahitellel kapcsolatos, kilakoltatás veszélyes ügyek okoztak krízis helyzeteket a szegény családoknak. A jogi krízisben lévők segítésének terhét, a Zsoltár 82:2-4., a Példab. 31:8-9. és a Példab. 24:11-12. versek által helyezte szívemre az Úr.

“Nyisd meg a te szád amellett, aki néma a maga dolgában, és azoknak akik adattak veszedelemre. 
Nyisd meg a te szád, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!”
(Példab. 31:8-9,)
“Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! 
Ha azt mondanád: íme, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelked, ő tudja?
és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.”
(Példab. 24:11-12,)

“Meddig ítéltek hamisan és emelitek a gonoszok személyét ? Ítéljetek a szegénynek és árvának; a
nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok
kezéből szabadítsátok ki ! ” 
 (Zsoltár 82:2-4)


Minden család ingyenesen kapott segítséget. Az Úr győzelme a jogi ügyekben az, hogy eddig még egyetlen család sem veszítette el az ingatlanát! Áldott legyen az Úr Szent Neve ! Az Úr a szabadító !

Krízis Misszió születése : Elhívás a krízis-, és mély-szegény területekre

2011. év Húsvét vasárnapján, az Úr megrázó módon szólt hozzám. Határozott felszólítását hallottam az Úrnak, hogy a krízis helyzetekben lévő, elesett-, jogfosztott-, elnyomott-, szegény emberekhez, a falvakba menjek el, és az Isten Királyi Uralmának Evangéliumát képviseljem és hirdessem, és gyakorlati szeretettel, – karitatív segítséggel is – karoljam fel őket !  A Szent Szellem konkrétan Gyöngyöspata faluba is küldött, ahol épp akkor egy komoly társadalmi- és politikai krízis robbant ki a roma lakosság ellen.  Azonnal elkezdtem ott a szolgálatot, amit az életveszélyes helyzet miatt „Krízis Misszió” fogalmával tudtam csak leírni. A részletekről ebben a cikkben olvashatsz.  2020. év végéig rendszeresen látogattam az itt élő elesetteket, hirdetve számukra a Krisztus evangéliumát, segítve őket élelmiszer és ruha adományokkal is. Ezen kívül az Úr küldött még a Vörös-iszap katasztrófa által sújtott  Devecser és Kolontár falvakba, valamint a kelet magyarországi (Aranyosapáti, Ópályi,) falvakba, ahol szociális krízis helyzet volt. Felelősségem volt még a bemutatkozásban említett  Szolnok térségi roma gyülekezetek felé is (Öcsöd, Csépa, Jászladány, Nagykörű).  Erre a területre is érvényes volt számomra Jézus szava : „Sok az aratni való, de kevés a munkás! Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába!” (Máté 9:38,)

Támogatási lehetőség :
Akinek a szívét Isten felindítja arra, hogy támogassa az alapítványt, az mindkét tevékenység sikeres folytatásához tevékenyen járul hozzá ! Isten pedig azt igéri, hogy : “Aki ad a szegénynek, nem lesz néki szüksége!” (Pldb.28:27,) – és “Kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szgényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki!” (Pldb.19:17,)
Támogatással kapcsolatos információk ezen a linken találhatók : https://hitvedelem.com/tamogatas/
Isten áldjon meg minden jókedvű és jó szívű adakozót !

Bizonyságok:

Megtérések Gyöngyöspatán

GTranslate